– Kommentarbok

Apropos Incoterms® 2020 kontra Incoterms® 2010.

Min kommentarutgave, som er særdeles detaljert, er riktignok skrevet ifm Incoterms® 2010, men er “like” aktuell ifm Incoterms® 2020. Dette fordi det faglige innholdet i 2020 versjonen er lite endret i forhold til Incoterms® 2010. Den synligste endringen er at de 10 forpliktelsene for selger og kjøper i A1-A10 og i B1-B10 har byttet plass, men innholdet er stort sett likt som i 2010. De enkelte punktene har altså “bare” byttet plass, mens det substansielle innholdet i Incoterms® 2020 er lite endret i forhold til 2010. Det betyr at de grunnleggende kommentarene i boken og henvisningene fortsatt er gyldige. Slår man f.eks opp på transportpunktet A4 og B4 vil man se at det  faglige innholdet stort sett er likt Incoterms® 2010, bortsett fra at transport altså er flyttet fra A3 og B3 til A4 og B4 i Incoterms® 2020.

Innledning ifm utgivelsen i 2015:

Endelig foreligger det en norsk (og omfattende) kommentarutgave til Incoterms® 2010. Foruten kommentarer til de 11 forskjellige reglene med deres 20 underpunkter (A1-A10 vedrørende selgers forpliktelser, og B1-B10 for kjøpers forpliktelser), har boken også fyldige avsnitt om:

 • Eiendomsrett og sikkerhetsrettigheter Forside bok augustLeveringsbegrepet og dets innhold
 • Kjøpsrett ifm kjøp av handelsvarer
 • Mislighold og erstatningsansvar
 • Transportrett og fraktavtaler
 • Transportforsikring
 • Kostnadsfordeling

Klikk til høyre på “Flyer2″for bestillingsskjema for boken Flyer2

For spesielt interesserte er her hele bokens innholdsfortegnelse:

Innhold Norske Kommentarutgave til Incoterms® 2010

Forord.

Hvordan lese og bruke boken.

Kapittel 1 – Om revisjonsarbeidet og versjoner av Incoterms®.. 10

 1. Om revisjonsarbeidet ifm Incoterms® 2010. 10
 2. Revisjoner av Incoterms®.. 13

Kapittel 2 – Incoterms fremstillings teknikk. 17

 1. Incoterms fremstillings teknikk. 17

1.1. Presentasjon av Incoterms® 2010. 17

1.2. Incoterms® 2010. Ny inndeling av reglene. 17

1.3. Oversikt over de 11 Incoterms® regler 20

1.4. Stedsangivelse i Incoterms® 2010. 21

1.5. Valg av sted i Incoterms® 2010 reglene. 22

1.6. Det kritiske sted. 23

 1. Forhold regulert av Incoterms® 2010. 25

2.1. De 10 forpliktelser 25

2.2. Kun forhold mellom selger og kjøper reguleres av Incoterms®.. 25

 1. Fremstillingens systematikk. 26

3.1. Fremstillingens formål 26

3.2. Forhold Incoterms® 2010 ikke regulerer 26

3.3. Forhold Incoterms® 2010 regulerer 27

3.4. Oversettelse av og kommentarer til Incoterms® 2010. 27

 1. Incoterms anvendelse. 27

4.1. Bestemmelse om bruk av en Incoterms® 2010 regel 27

4.2. Incoterms® 2010 og sedvaner 28

4.3. Incoterms® 2010 og forskjellige transportformer 29

 1. Andre regler bestemmende for salget 29

5.1. Kjøpsloven av 1988. 29

5.2. Uniform Commercial Code (US revised Trade terms av 1941) 30

5.3. Andre Trade terms. 30

Kapittel 3 – Visse rettsforhold som ikke reguleres av Incoterms. 31

 1. Gjeldende regler om løsørekjøp. 31

1.1. Den norske kjøpslov. 31

1.2. De nordiske lands kjøpslover 31

1.3. Andre kjøpsrettslige regler 31

1.4. Internasjonale kjøp – CISG.. 32

1.5. Lex Mercatoria. 33

1.6. Hva reguleres av de kjøpsrettslige reglene. 34

 1. Lovvalgsregler og jurisdiksjon. 35

2.1. Internasjonal privatrett vedrørende løsørekjøp. 35

2.1.1. Haag konvensjonen av 1955. 35

2.2. Når gjelder CISG.. 35

2.3. Når gjelder Incoterms® 2010. 36

2.4. Jurisdiksjon og fullbyrdelse. 37

2.4.1. Domstoler (Luganokonvensjonen). 37

2.4.2. Voldgift. 38

 1. Eiendomsrett og sikkerhetsrettigheter 38

3.1. Eiendomsrett og risiko. 38

3.1.1. Skandinavia. 39

3.1.2. Andre land. 39

3.2. Partenes sikkerhetsrettigheter 40

3.2.1. Samtidighetsprinsippet. 40

3.2.2. Selgers sikkerhetsrettigheter. 41

3.2.3. Cash Against Documents (CAD / Dokumentinkasso) og Remburs. 42

3.2.4. Selgers rett til å forlange varen tilbake etter dens overlevering. 43

3.2.5. Eiendomsforbehold. 44

3.2.6. Kjøperens sikkerhetsrettigheter. 45

 1. Misligholdelse og erstatningsansvar 46

4.1. Ansvar i henhold til CISG.. 46

4.1.1. Ansvarsgrunnlaget. 46

4.1.2. Kontrollansvaret. 46

4.1.3. Reklamasjonsplikt. 46

4.2. Force Majeure regler 46

4.3. Erstatningens omfang og hvilke skader erstattes. 47

4.4. Særlig om kjøpers ansvar 47

4.4.1. Betaling. 47

4.4.2. Ta levering. 47

4.4.3. Renter. 48

4.4.4. Erstatning utover rentetapet. 48

4.5. Andre misligholdelsesbeføyelser 48

4.5.1. Naturaloppfyllelse. 48

4.5.2. Avslag på kjøpesummen. 48

4.5.3. Heving. 49

4.5.4. Omlevering. 49

Kapittel 4 – Incoterms® 2010 hovedbegrep. 50

 1. Selger og kjøpers generelle forpliktelser 51

1.1. Fremskaffelse av varen. 52

1.1.1. Salgsgjenstanden og salgsdokumentet. 52

1.1.2. Leveringstidspunktet. 53

1.2. Betaling, pris og valuta. 53

1.2.1. Prisen. 53

1.2.2. Valuta. 54

1.2.3. Betalingstidspunktet. 54

1.2.4. Betalingsstedet. 54

1.2.5. Betaling mot dokumenter. 55

1.2.6. Remburs. 56

1.3. Elektroniske data eller prosedyrer 59

 1. Lisenser, tillatelser, sikkerhetsgodkjenninger og andre formaliteter 60

2.1. Lisenser og tillatelser 61

2.2. Sikkerhetsgodkjennelser 62

2.3. Formaliteter 64

 1. Frakt- og forsikringskontrakter 65

3.1. Fraktkontrakt 65

3.1.1. Transporten. 65

3.1.2. Hvem skal sørge for transporten. 65

3.1.3. Selgers forpliktelser når han skal besørge transporten. 67

3.1.3.1. Transportmiddel 67

3.1.3.2. Fraktfører. 68

3.1.3.3. Avsendelsessted. 69

3.1.3.4. Avsendelsestidspunkt. 69

3.1.3.5. Bulklast – parti- / stykkgods. 69

3.1.3.6. Bestemmelsessted. 70

3.1.3.7. Reiserute. 72

3.1.4. Fraktkontrakt. 72

3.1.4.1. Sjøtransport. 72

3.1.4.2. Landeveistransport. 77

3.1.4.3. Lufttransport. 79

3.1.4.4. Jernbanetransport. 80

3.1.4.5. Fraktførerens ansvar. 80

3.1.4.6. Ansvarsbegrensning. 82

3.1.4.7. Reklamasjon og foreldelse. 83

3.1.5. Risikoen for transportmulighet. 85

3.2. Forsikring. 86

 1. Levering og mottagelse av levering (ta levering) 88

4.1. Hva er levering. 88

4.2. Når skjer levering. 88

4.2.1. Overlevering til fraktfører. 88

4.2.2. Når skjer overlevering til fraktfører. 90

4.3. Mottagelse av levering (ta levering) 91

4.4. Leveringsstedet 92

4.5. Leveringstiden. 93

4.6. Andre rettsvirkninger enn forsinkelse knyttet til leveringen. 95

4.7. Selgers leveringsforpliktelse. 95

 1. Risikoens overgang. 97

5.1. Hva betyr risikoens overgang. 97

5.2. Når skjer risikoens overgang. 98

5.3. Incoterms® 2010. 99

5.3.1. Risikoovergang ved leveringen. 99

5.3.2. Risikoovergang før levering. 99

5.3.3. Risikoen ved salg av «transitt» varer, eller ”kjedesalg”. 100

 1. Fordeling av kostnader 100

6.1. Transportkostnader 100

6.2. Incoterms® 2010. 101

 1. Melding til kjøper og selger 102

7.1. Kjøpsrettslige meldinger 102

7.2. Incoterms® 2010. 103

 1. Leveringsdokument – bevis for levering. 103

8.1. Leveringsdokument og bevis for levering. 104

8.2. Transportdokumentet 104

8.3. Elektronisk kommunikasjon – elektroniske data overføringer eller prosedyrer 105

8.4. Incoterms® og elektronisk handel 107

 1. Kontroll, emballering, merking og undersøkelse av varen. 107

9.1. Selgerens forpliktelser 107

9.2. Kjøperens forpliktelser 108

9.3. Incoterms® 2010. 108

 1. Bistand med opplysninger og kostnadene. 110

10.1. Kjøpsrettslige regler 110

10.2. Incoterms® 2010. 110

 1. Hvilken Incoterms® 2010 regel bør kjøper og selger velge. 110

11.1. Generelle betraktninger 110

11.1.1. Regler som kan benyttes ved kun sjøtransport. 111

11.1.2. Regler som kan benyttes ved enhver transportform.. 111

11.2. Fordeler og ulemper ved de enkelte regler 112

11.3. Konklusjon. 114

11.3.1. Selger eller kjøper sørger for alt. 114

11.3.2. Kjøper har kontrollen under transporten. 115

11.3.3. Selger har kontrollen under transporten. 115

11.3.4. Logistikkmessige momenter. 115

11.4. Avslutning. 116

Kapittel 5 – Incoterms® 2010 og forsikring. 117

 1. Transportforsikring (Behov for forsikring) 117
 2. Transportrisikoen. 118
 3. Risikofordeling. 119
 4. Incoterms® 2010’s regler med forsikringsplikt: CIF og CIP. 120

4.1         Forsikringsdekning. 120

4.2         Forsikringssum.. 120

4.3         Forsikringstid. 120

4.4         Forsikringsgiver 121

4.5         Sikrede. 121

 1. Forsikringsbetingelser 121

5.1         Institute Cargo Clauses (C) og tilsvarende norske transportulykke – C-vilkår 122

5.2         Institute Cargo Clauses (A) og tilsvarende norske vilkår 122

5.3         Ikke-dekningsmessige farer 122

5.4         Forsikringsperioden. 124

5.5         Forsikringsavtaler (polisetyper) 125

5.6         Forsikringsbevis og forsikringssertifikat, (Certificate of Insurance) 126

5.7         Fastsettelse av forsikringssum.. 127

Kapittel 6 – Incoterms® 2010 reglene. 128

 1. Innledning. 128
 2. Regler for enhver transportmåte. 128

2.1. EXW – Ex Works. 128

2.2. FCA – Free Carrier 144

2.3. CPT – Carriage paid to. 162

2.4. CIP – Carriage and Insurance Paid to. 183

2.5. DAT – Delivered at Terminal 190

2.6. DAP – Delivered at Place. 209

2.7. DDP – Delivered Duty Paid. 229

 1. Regler for kanal- og Sjøtransport 240

3.1. FAS – Free Alongside Ship. 240

3.2. FOB – Free on Board. 255

3.3. CFR – Cost and Freight 276

3.4. CIF – Cost, Insurance and Freight 301