– Om Incoterms®

ICC (International Chamber of Commerce), og Incoterms®

incoterms2010-logo

ICC`s Incoterms® har i mange år vært et helt sentralt element i ICC`s arbeid som global organisasjon for den internasjonale handelen. Dette skyldes ikke bare den faktiske utbredelse av Incoterms i internasjonale handelsforhold, men også ICC`s status som offisielt rådgivende organ for FN som derigjennom bygger opp under ICC`s aktive støtte til den stadige ajourføring og oppdatering av Incoterms og den korrekte bruk av reglene.

For næringslivet er fortolkningen av handelsregler av stor betydning som ledd i (norske), bedrifters internasjonale handelssamkvem. Undertegnede har tatt initiativ til, oversatt og vært for­legger for både Incoterms 1990, Incoterms 2000 og Incoterms® 2010, – til norsk. Om kurs, svartjeneste og annet vedrørende Incoterms®, klikk på Incoterms® i venstremenyen eller klikk her

Incoterms er et fint eksempel på ICC`s formål, nemlig å være et talerør for verdenshandelen med den holdning at utviklingen i den globale økonomi er drivkraften bak økonomisk vekst, skaping av arbeidsplasser og økt velstand. Innen internasjonal handel anvendes Incoterms® i stadig større utstrekning. Incoterms® 2010 er anerkjente standarddefinisjoner som i siste versjon omfatter 11 forskjellige regler.

Incoterms® reglene har ikke, i motsetning til en lov, som formål å formulere regler for hvorledes verdenshandelen skal praktiseres, men er en konstatering og presisering av hvorledes verdenshandelen oppfatter og fortolker forskjellige handelsklausuler.

Incoterms® 2010 inneholder nå 11 regler, idet 4 D-regler er tatt bort og erstattet av 2 nye D-regler; nemlig DAT – Delivered at Terminal og DAP – Delivered at Place. Utover denne samordningen av «Delivered» reglene presenteres reglene også på en annen måte idet første del inneholder de 7 reglene som kan anvendes ved enhver transportform, mens annen del inneholder de 4 reglene som kun kan og skal benyttes ved sjøtransport. Håpet er at det fremover vil bli færre tilfeller hvor disse reglene feilaktig benyttes utenfor deres tiltenkte bruksområde.

Incoterms® 2010 henviser nå også til de oppdaterte forsikringsbetingelsene Institute Cargo Clauses by The Institute of London Underwriters. Videre omfatter reglene om sikkerhets-godkjennelser og tillegger elektroniske kommunikasjonsmetoder samme betydning som dokument-kommunikasjon så lenge partene er enige om dette, eller det følger av sedvane. De bestemmer også, og som er nytt, at levering og dermed risikoovergang i FOB, CFR og CIF reglene ikke lenger skjer i det øyeblikk varen passerer skipets rekke, men først når varen er kommet om bord i skipet.

Videre inneholder Incoterms® 2010 en mer oversiktlig introduksjon og en forbedret veiledning som innledning til hver enkelt av de 11 reglene. Hver regels veiledning forklarer når kan regelen benyttes, når skjer levering, når går risikoen over på kjøper og hvordan skal kostnadene fordeles mellom selger og kjøper. Veiledningen er ikke en del av selve Incoterms® 2010 reglene, men kan hjelpe brukeren ved å føre ham frem mot den rette Incoterms regel for den aktuelle transaksjon eller handel.

“Incoterms” er et registrert varemerke og utgitt av det International Chamber of Commerce (ICC)