Båtforbundet

Båtforbundet, (KNBF – Kongelig Norsk Båtforbund) – Klikk her for hjemmesiden

knbf
KNBF er en riksdekkende sammenslutning av båtforeninger, klubber, lag og personlig tilsluttede medlemmer, organisasjonsmessig inndelt i Regioner.

 1. KNBF sitt formål er å samle båtforeninger og lag i Norge innen regionale sammenslutninger i en felles riksorganisasjon for gjennom denne å fremme båtlivet og alle interesser knyttet til dette i hen-hold til følgende:
 2. Være talsmann overfor offentlige myndigheter i rikspolitiske saker som berører båtlivet og være
  representant i fora som behandler saker av vesentlig interesse for dette.
 3. Fremme og ivareta hevdvunne rettigheter til bruk av havet og kystnaturen.
 4. Medvirke til å sikre friarealer ved sjøen.
 5. Delta i arbeid for å hindre forurensning av miljøet så vel nasjonalt som internasjonalt.
 6. Bidra til opplæring og opplysning i sjøsikkerhet, sjøvett og navigasjon samt virke for godt sjømannskap og hensynsfull framferd på sjø og land.
 7. Være et serviceorgan i båtlivsspørsmål for allmennheten.
 8. Samarbeide med andre organisasjoner med felles interesser så vel nasjonalt som interna-sjonalt.
 9. Følge utviklingen i båtmarkedet og virke for god sjøsikkerhetsstandard på fritidsbåter og de-res utrustning.